Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
1. Bedrijf Miranda van der Ende, KvK nummer 71942300, gevestigd te Krimpen aan den IJssel.
2. Klant: degene met wie Miranda van der Ende een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen zijn Miranda van der Ende en klant samen.  

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Miranda van der Ende en klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes
1. Aanbiedingen en offertes van Miranda van der Ende zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 1 maand, tenzij anders aangegeven.
2. De klant heeft 14 dagen bedenktijd. Dit wil zeggen dat de klant een overeenkomst binnen 14 dagen, zonder extra kosten, kan intrekken.
3. De prijzen in de genoemde offerte zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4 Opdrachten en annulering
1. Een offerte wordt een opdracht zodra de offerte is bevestigd.
2A. Indien een opdracht, of een deel daarvan, binnen 24 uur voor aanvang van de uitvoering ervan wordt ingetrokken wordt aan de opdrachtgever 100% van de voor de uitvoering gereserveerde tijd en kosten in rekening gebracht.
2B. Indien een opdracht, of een deel daarvan, binnen 48 uur voor aanvang van de uitvoering ervan wordt ingetrokken wordt aan de opdrachtgever 50% van de voor de uitvoering gereserveerde tijd en kosten in rekening gebracht.
2C. Indien een opdracht, of een deel daarvan, binnen 1 week voor aanvang van de uitvoering ervan wordt ingetrokken worden de voorbereidingswerkzaamheden welke voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn geweest aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
3. Bij het boeken van een 1 op 1 opstelling, waarbij een ruimte wordt gehuurd door Miranda van der Ende, wordt bij annulering of verzetten van de afspraak 20 euro in rekening gebracht. 
4. Bij annulering van deelname aan een groepsopstelling wordt samen bekeken of de klant op een ander moment kan komen. Is dit niet mogelijk, dan wordt niet overgegaan op terugbetaling. 

Artikel 5 Prijzen
1. Alle prijzen die Miranda van der Ende hanteert voor haar diensten, op de website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Miranda van der Ende te allen tijde wijzigen.
2. Partijen komen voor een dienstverlening door Miranda van der Ende een totaalbedrag
overeen.
3. Miranda van der Ende heeft het recht op elk moment de prijzen aan te passen.
4. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Miranda van der Ende prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
5. De klant heeft het recht de overeenkomst op te zeggen, indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Artikel 6 Betalingen en betalingstermijn
1. Miranda van der Ende mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
2. De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering te hebben voldaan.
3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Miranda van der Ende de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
4. Miranda van der Ende behoudt zich het recht voor om een levering en dienst afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 7 Uitvoering van een overeenkomst voor begeleiding
1. Miranda van der Ende zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Miranda van der Ende het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de klant geschieden.

Artikel 8 Duur van de overeenkomst betreffende een dienst

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 9 Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aan.
2. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Miranda van der Ende de klant hierover tevoren inlichten.
3. Miranda van der Ende heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Miranda van der Ende kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk kan nakomen.

Artikel 10 Herroepingsrecht

1. Een consument kan een online aankoop of aangaan van een contract binnen de bedenktermijn van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden, mits het contract nog niet is ingegaan.
2. De bedenktijd van 14 dagen vangt aan zodra de overeenkomst levering van de dienst is gesloten door beide partijen.
3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@mirandavanderende.nl.

Artikel 11 Gevolgen niet tijdig betalen

1. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Miranda van der Ende.
2. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
3.Wanneer de klant niet tijdig betaald, mag Miranda van der Ende haar verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Miranda van der Ende op de klant onmiddellijk opeisbaar.
5. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Miranda van der Ende, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Miranda van der Ende te betalen.

Artikel 12 Geheimhouding
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. 

 1. Aan de opdracht zal door Miranda van der Ende niet zonder toestemming van de opdrachtgever inhoudelijk extern gerefereerd worden.

  Artikel 13 Intellectuele eigendom
  1. Alle door Miranda van der Ende verstrekte stukken, zoals werkboek, oefeningen enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de klant en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.

  Artikel 14 Klachten
  1. De klant dient een door Miranda van der Ende geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkommingen.
  2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dienst de klant Miranda van der Ende daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
  3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Miranda van der Ende in staat is hierop adequaat kan reageren.
  4. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Miranda van der Ende gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

  Artikel 15 Garantie
  Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Miranda van der Ende enkele en inspanningsverplichting en dus geen resultaatverplichting.

  Artikel 16 Aansprakelijkheid
  1. Miranda van der Ende is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
  2. Indien Miranda van der Ende aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. Nimmer voor de gevolgschade.
  3. De aansprakelijkheid van Miranda van der Ende is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

  Artikel 17 Overmacht
  1. Tot de genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, natuurrampen etc.); wanprestaties en overmacht door toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, internet- of computerstoringen, stakingen, onvoorziene vervoersproblemen of slechte weersomstandigheden.
  2. Indien zich een overmacht situatie voldoet waardoor Miranda van der Ende 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort nadat Miranda van der Ende er weer aan kan voldoen.
  3. Vanaf het moment dat een overmacht situatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

  Artikel 18 Wijziging algemene voorwaarden
  1. Miranda van der Ende is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijden worden doorgevoerd.
  3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Miranda van der Ende zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
  4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

  Artikel 19 Toepasselijk recht
  1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

  Opgesteld op 13 augustus 2022.